Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Руденко Ольга Василівна

Народилася 5.11.1946 року в м. Немирів Вінницької області.
Кандидат фізико-математичних наук.
У 1972 році закінчила кафедру рентгенометалофізики фізичного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, у цьому ж році вступила до заочної аспірантури на цю ж кафедру. В 1978 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на тему „Дослідження впливу деяких факторів на характер руху дислокацій в монокристалах хлористого натрію і хлористого калію”.
В Університеті працювала на кафедрі фізики металів фізичного факультету з 1972 р. по 2002 р. на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника (1975-1979), старшого наукового співробітника (1980-1991), завідувача науково-дослідним сектором (1992-1994), завідувача науково-дослідної лабораторії „Оптична фізика  та матеріалознавство” (1995-2002).
Основні напрямки наукової діяльності: фізика дефектів в напівпровідникових і лужно-галоїдних кристалах, матеріалознавство шаруватих напівпровідникових та металокерамічних систем.
За результатами наукової діяльності опубліковано 130 робіт у фахових періодичних виданнях, автор 7 патентів та авторських свідоцтв. Результати основних наукових досліджень впроваджені в дослідницьку роботу та навчальний процес кафедри фізики металів Університету. Протягом багатьох років була науковим керівником госпрозрахункових та відповідальним виконавцем держбюджетних тем.
Праці:
1. О.В.Руденко, В.А.Макара, М.М.Новіков. Гістерезис рухливості крайових дислокацій в кристалах NaCl//Известия АН СССР, Неорганические материалы. 1974. Т.10, №6. С.993-996.
2.О.В.Руденко, Г.В.Весна, В.А.Макара. Спосіб обробки лужногалоїних кристалів типу NаCl.// Патент України №3055, 1994.
3. В.А.Макара, О.В.Руденко Н.Г.Бабич и др. Диселенид ниобия интеркалированный водородом//Известия РАН, Неорганические материалы. 1997. №11. С.1316-1319.
4. V.A.Makara, O.V.Vakulenko, O.V.Rudenko at all. Effect of boron diffusion doping of silicon on the micromechanical and luminescent properties of porous layers //Thin Solid Films. 1998. V.312, #1-2. P.202-206.
5. V.A.Makara, А.М.Kolomiets, O.V.Rudenko at all. Relation between structure in homogeneities and relaxation processes in excited silicon crystals//Functional materials. 2004. V.11, #2. P.386-388.