Get Adobe Flash player
Главная

Публікації 2013

Монографії:

Starodub N.F, Ogorodnijchuk Ju.O., Slyshek N.F., Mel’nichenko M.M., Pylypenko I.V., Pylypenko L.N. Biosensor in express control of quality assurance of products in SERIES IN SENSORS, Portable Biosensing of Food Toxicants and Environmental Pollutants, CRC Press, Taylor&Francis Group Boca Raton London NewYork, 2013, pp. 487 – 515.

 

Патенти та заявки на винаходи:

1. Заявка на патент України (ПВ) №а 201213264 від 21.11.2012 "Спосіб фотоакустичного дослідження зразків та пристрій для його здійснення" Бурбело Р. М. – пров. наук. співр. каф. загальної фізики, ст. наук. співр., док. фіз.-мат. наук; Андрусенко Д. А. – інж. каф. загальної фізики; Титаренко А. І. - асп. каф. загальної фізики; Теселько П. О. – н.с. каф. фізики металів фізичного факультету, канд. фіз..-мат. наук.

2. Патент України №101628 від 25.04.13 р. на винахід «Вимірювач концентрації вуглеводнів нафти» // Копань В.С., Хуторянська Н.В., Копань Т.В.

 

Навчальні посібники з грифом МОН:

 1. С.М.Єжов, М.А.Разумова. Теорія функцій комплексної змінної, навчальний  посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», Київ, 2012р, 192  с. Гриф надано Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України (лист №1/11-1614 від 06.02.2012)
 2. С.М.Єжов, Л.В.Шмельова.  Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах, навчальний  посібник. К.: Національний авіаційний університет, Київ,  2013р, 220  с. Гриф надано Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України (лист №1/11-20012 від 25.12.2012).

 

Навчальні посібники без грифу МОН:

1 Боровий М.О., Куницький Ю.А., Курилюк В.В. Вступ до наноелектроніки, К.: «Кафедра», 2013. 256 с.

2. Куницький Ю.А., Курилюк В.В., Однодврець Л.В., Проценко І.Ю. Основи спінтроніки: матеріали, прилади та пристрої, Суми: Сумський державний університет, 2013. 127 с.

 

Методичні розробки:

Макара В.А, Семенько М.П., Стебленко Л.П.,  Курилюк В.В., Мельниченко М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізика шаруватих систем»,  К.: «Компринт», 2012. 38 с.

Список статей

 1. Стебленко Л. П., Плющай И. В., Калиниченко Д. В., Курилюк А. Н., Крит А. Н., Трачевский В. В. Вызванное магнитным воздействием обогащение поверхности кремния магниточувствительными примесями. // Сборник научных трудов V Международной научной конференции «Материалы и структуры современной электроники». – Минск, Беларусь, 10–11 октября 2012 года. – С.91-94.
 2. Стебленко Л. П., Крит А. Н., Курилюк А. Н., Калиниченко Д. В. Изменение динамического поведения дислокаций в кристаллах кремния при влиянии рентгеновского облучения. // Сборник научных трудов V Международной научной конференции «Материалы и структуры современной электроники». – Минск, Беларусь, 10–11 октября 2012 года. – С.170-172.
 3. Макара В.А., Стебленко Л. П., Бокоч С.М., Курилюк А.М., Кобзар Ю.Л. Релаксація магнеточутливих домішок у монокристалічному кремнії. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – Т.35, №2. – С.265-278.
 4. Макара В.А., Стебленко Л. П., Плющай І.В., Калініченко Д.В., Курилюк А.М.,. Кріт О.М, Мельник А.К. Вплив пластичного деформування на дефектно-домішковий стан та магнетні властивості кремнію (Cz-Si). // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – Т.35, №3. – С.359-366.
 5. Korotchenkov O.O., Steblenko L.P., Podolyan A.O., Kalinichenko D.V., Tesel’ko P.O., Kravchenko V.M., Tkach N.V. Magnetic field-stimulated change of photovoltage in solar silicon crystals. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.– 2013.– Vol. 16, No.1.– P. 72-75.
 6. Макара В.А., Коротченков О.А., Стебленко Л.П., Подолян А.А., Калиниченко Д.В. Влияние слабого магнитного поля на микромеханические и электрофизические характеристики кремния для солнечной энергетики. // Физика и техника полупроводников. – 2013. – т.47, №5. – C.652-657.
 7. В.А. Макара, Л. П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.Б. Надточій, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт. Зміна дефектно-домішкового та зарядового стану поверхні кремнію для сонячної енергетики під впливом магнітного поля. // Сборник трудов VIII Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании». – Париж, Франция, 28 апреля – 05 мая 2013 года. – С.14-16.
 8. В.А. Макара, Л. П. Стебленко, А.К. Мельник, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, Д.В. Калініченко, О.М. Кріт. Магніто-стимульована зміна вмісту парамагнітних центрів у кристалах кремнію для мікроелектроніки та сонячної енергетики. // Сборник трудов VIII Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании». – Париж, Франция, 28 апреля – 05 мая 2013 года. – С.16-19.
 9. Nadtochy A.B., Korotchenkov O.A. and Kuryliuk V.V. Subsurface Localization of Charge Carriers in Si/SiO / Si Ge Nanostructures // Technical Physics. - 2013. - Vol. 58, №3 – P.393–399. (Рос. версія: А.Б. Надточий, О.А. Коротченков, В.В. Курилюк Подповерхностная локализация носителей заряда в наноструктурах Si/SiO2/SixGe1-x // ЖТФ. – 2013. – T. 83, №3. – C.84–90.
 10. Kuryliuk V.V., Korotchenkov O.A. Features of the Stress–Strain State of Si/SiO2/Ge Heterostructures with Germanium Nanoislands of a Limited Density // Semiconductors. – 2013. – Vol. 47, №.8. – P. 1031–1036. (Рос. версія: В.В. Курилюк, О.А. Коротченков Особенности напряжённо-деформированного состояния гетероструктур Si/SiO2/Ge с наноостровками германия предельной плотности // ФТП. – 2013. – T. 47, №8. - C.1027-1032.
 11. Курилюк В.В. Вплив ступеня неоднорідності на пружно-напружений стан самоорганізованих SiGe квантових точок // Вісник Київського університету, серія: фіз.–мат. науки. – 2013. – №1 – С.301–304.
 12. Veretel’nik M.B., Korotchenkov O.A., Kuryliuk V.V., and Nadtochii A.B. Charge Transfer Model for Generation of ZnS: Mn Nanocrystalline Luminophore Emission// Technical Physics Letters.- 2013. – Vol. 39, №8. – P.744–747. (Рос. версія: М.Б. Веретельник, О.А. Коротченков, В.В. Курилюк, А.Б. Надточий Модель переноса заряда в формировании свечения нанокристаллического люминофора ZnS:Mn // Письма в ЖТФ. – 2013. – T. 39, №16. – C.72–79.)
 13. V.V. Kuryliuk, O.A. Korotchenkov, A.B. Nadtochiy  Strain Relaxation in Si/Ge Heterostructures with Quantum Dots // Physics and Chemistry of a Solid State. – 2013. – Vol. 14, №.1. – P. 213–217.
 14. Kuryliuk V.V. Elastic strains in SiGe heterostructures with non-unorm quantum dots // Ukr. J. Phys. – 2013. – Vol. 58, №8. – P. 780 – 786. (Укр. версія: Курилюк В.В. Пружні деформації в SiGe гетероструктурах з квантовими точками неоднорідного складу  // УФЖ.. – 2013. - Т. 58, №8. - С.782-788.)
 15. В.В. Курилюк. Моделювання напруженого Si-шару в структурах з наноострівцями Ge для формування каналів з високою рухливістю носіїв заряду // Сборник трудов VIII Международной научной конференции  «Современные достижения в науке и образовании». – 28 квітня-05 травня, 2013р., Париж, Франція. – С. 19-21.
 16. Шевченко В.Б., Даценко А.И., Шаблыкин О.В., Осадчук Т.В., Ляхов А.М., Пивоваренко Ю.В., Макара В.А. Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуоресценции пористого кремния // Украинский Биохимический Журнал. – 2012. – Т. 84, № 4. – С. 67 – 71.
 17. Корнієнко М.Є., Григорук В.І., Макара В.А.,  Корнієнко О.М., Шевченко В.Б. Спектральні дослідження станів води і множинних резонансів в нано- і мезопористому кремнію // Вiсник Київського унiверситету, сер.: Фiз.-мат. науки.- 2012.- Вип. 2.- C.275-278.
 18. Шевченко В.Б. Вплив обробки пористого кремнію водою з різним вмістом кисню та амінокислотами на його фотолюмінесценцію// Вiсник Київського унiверситету. Серія: Фізика. .- 2012.- т. 4-5.- C.76-78.
 19. Попов О.Ю., Сівак О.А., Бобришев О.О. Кінетика фазоутворення та механічні характеристики реакційно пресованих матеріалів системи Ті – В – Аl // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Київ, 2012, № 14, 15.
 20. Клепко А.Ю., Попов А.Ю. Кинетика уплотнения и структура реакционнопрессованных керамических материалов системы ТіB2 – Al2O3 // Деформация и разрушение материалов - 2013. - №11.
 21. Плющай І.В., Макара В.А., Плющай О.І. Магнітний стан крайової дислокації в кремнії // Доповіді    НАНУ,  2013. № 1, с. 83–87 .
 22. Плющай І.В., Макара В.А., Плющай О.І., Волкова Т.В. Електронний стан атомів кисню в ядрі дислокації в кремнії // Доповіді НАНУ,  2013. № 11. C. 91-96.
 23. Yezhov S.N. , Sizhuk A.S. Relaxation of Spatially Unorm Distribution Function in the Case on Non-Unorm Energy Distribution // Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, No. 12, P. 1251 – 1258.
 24. Anchishkin D., Vovchenko V., Yezhov S. Hadronic Reaction Zones in Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions // International Journal of Modern Physics E, June 2013, Vol. 22, No. 06,  1350042 (2013); e-Print:[arXiv:1302.6190] (February 2013) [nucl-th] [hep-ph] , 18 Pages..
 25. Neimash V.B., Poroshin V.M., Kabaldin A.M., Yukhymchuk V.O., Shepelyavyi P.E., Makara V.A., Larkin S.Y. Microstructure of thin Si-Sn composite films // Ukrainian Journal of Physics. − 2013 − Vol. 58, № 9. − P. 865-871
 26. Руденко Р.М., Войтович В.В., Красько М.М., Колосюк А.Г., Крайчинський А.М., Юхимчук В.О., Макара В.А. 3.           Вплив високотемпературного відпалу на структуру та край фундаментального поглинання тонкоплівкового кремнію, легованого оловом. Укр. фіз. журн. – 2013. – Т. 58, №8. – С. 770 – 774.
 27. Шірінян А.С., Білогородський Ю.С., Макара В.А. Розмірно-залежна петля двофазних станів ізольованої Cu-Ni наночастинки // Фізика і Хімія Твердого Тіла. – 2013. – Т. 14. - №3. - С.497-903.
 28.  Luchenko A.I., Svezhentsova K.V., Melnichenko M.M. Structural properties, photoelectric and photoluminescent characteristics of nanostuctured silicon //Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. 2012. – V.15. – №4. – С. 333 – 337.
 29. Starodub N.F., Slishek N.F., Mel’nichenko M.M., Pylypenko I.V., Pylypenko L.N. Novel immune  biosensors based on the structured nano-porouse silicon for control of mycotoxins in environmental objects //Tech. Proceedings of the 2012 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotex 2012:Bio Sensors, Instruments, Medical, Environment and Energy – 2012 NSTI santa Clara, CA; 18 – 21 June 2012; Code 91, P.311-314.
 30. Лученко А.И., Мельниченко Н.Н., Свеженцова Е.В. Туннельная спектроскопия поверхности наноструктурированного кремния//Материалы Международной научно-технической конференции «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения» (INTERMATIC-2012), 3-7 декабря 2012 г., Москва. С. 104-107. .
 31. Starodub N. F., Slishek N. F., Pylypenko I. V., Mel’nichenko M. M., Pylypenko L. N. Сontrol of mycotoxins by immune biosensor based on the structured nano-porous silicon// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. BIOSENSORS. − 2013 – T.10. – № 2 – Р. 66-70. .
 32. Дегода В.Я.,  Весна Г.В., Софієнко А. Г . Кінетика  рентгенопровідності  ідеальних  напівпровідників // Вісник Київського Університету. Фізика.- 2012.- №14 – с. 46-60 .
 33. Горкавенко Т.В., Зубкова С.М., Русіна Л.М. Чисельний розрахунок електронної структури в об'ємі та на поверхні кристалів методом самоузгодженого псевдопотенціалу (алгоритм та блок-схема) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2013. – Вип. 2 – с. 295 – 300. .
 34. Кудин В.Г., Шевченко М.А., Матейко И.В., Судавцова В.С. Термодинамические свойства расплавов системы Al-La // Журн. физ. химии. – 2013, т. 87, № 3, С. 364-370.
 35. Судавцова В.С., Шевченко М.О., Кудiн В.Г. , Березуцький В.В., Iванов М.I. Термодинамiчнi властивостi сплавiв подвiйних систем Al−3d-метал // Доповіді НАНУ, 2013, №6, с.92-98.
 36. Судавцова В.С., Шевченко М.О., Іванов М.І., Березуцький В.В., Кудін В.Г. Термодинамічні властивості сплавів подвійних систем Fe-3d-метал // Доповіді НАНУ, 2013, №7, с.82-88.
 37. Иванов М.И., Березуцкий В.В., Кудин В.Г., Шевченко М.А., Судавцова В.С. Термодинамические свойства расплавов Al-Eu-Sn // Неорганические материалы. – 2013, т.49, №8, с. 913-916.
 38. Iванов М.I., Березуцький В.В., Шевченко М.О., Кудiн В.Г., Судавцова В.С. Взаємодiя в сплавах систем, що мiстять європiй // Доповіді НАНУ, 2013, №8, с.90-99.
 39. Шевченко М.О., Кудін В.Г., Березуцький В.В., Іванов М.І., Судавцова В.С. Термодинамічні властивості сплавів системи Al-Sc // Порошковая металлургия. – 2013, т.12, № 9/10.-с.90-99.
 40. Рево С.Л., Будзуляк И.М., Рачий Б.И., Кузишин М.М. Электродный материал для суперконденсаторов на основе наноструктурного углерода // Электронная обработка материалов. - 2013. - Т. 49, № 1. - С. 71-75. аналог на англ.языке. Revo S.L., Budzulyak M.I., Rachiy B.I., Kuzishin M.M. Electrode Material for Supercapacitors Based on Nanostructured Carbon // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. - 2013. - Vol.49, No 1. - P.68-72 (DOI 10.3103/S1068375513010122).
 41. Авраменко Т.Г., Рево С.Л., Михалюк О.В., Іваненко К.О. Структура, триботехнічні та кінетичні характеристики нанокомпозиції фторопласт-вуглець // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат.науки. - 2013.- Вип. 1. – C. 271-274.
 42. Беженар А.А., Дун Занмин, Копань В.С., Рево С.Л., Хуторянская Н.В. Электросопротивление многослойных композиций Al-Cu и графит-фторопласт // Металлофизика и новейшие технологии. - 2013. - Т. 35, № 5. - С. 595-602.
 43. Авраменко Т.Г. Іваненко К.О., Михалюк О.В., Рево С.Л. Структура та міцність нанокомпозиції фторопласт-диспергований терморозширений графіт // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат.науки. - 2013.- Вип. 2. – C. 271-274.
 44. Семенько М.П. Кластерні особливості слабкої локалізації в аморфних сплавах на основі заліза // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат.науки. - 2013.- Вип. 2. – C. 321-324.
 45. Ярмощук Є.І., Семенько М.П., Захаренко М.І. Термічна стабільність і магнітні характеристики складонолегованих аморфних сплавів на основі систем Co-Si-B // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат.науки. - 2013.- Вип. 2. – C. 335-338.
 46. Рево С.Л., Авраменко Т.Г., Бошко О.І., Дашевський М.М., Іваненко К.О. Вплив дисперсності наповнювача на фізико-механічні та електрофізичні характеристики нанокомпозиційного матеріалу фторопласт-термічно розширений графіт // Полімерний журнал. - 2013. - Т.35, № 2. - С. 186-191.
 47. Рево С.Л., Авраменко Т.Г., Иваненко Е.А. Влияние дисперсности частиц термически расширенного графита на электросопротивление порошковых смесей его с фторопластом // Agricultural Engineering, Research Papers. - 2013. - Vol.45, No 1. - P. 67-78.
 48. Lakel A., Labii T., Boubertakh A., Revo S., Hamamda S. Influence du grahite thermiquement dilate sur la calorimetrie differentielle du fluoroplastique // Sciences & Technologie A. - 2013. - N 38, Decembre. - P. 9-16.
 49. N.Belyavina, V.Markiv, M.Zakharenko, O.Nakonechna, M.Babich. Crystal structures and magnetic properties of the BaAl4-type structure derivatives in Gd–Al–Ga system // Journal Alloys and Compounds. 2013. 576. p. 114-120.
 50. I. Tomashchuk, P. Sallamand, N. Belyavina, M. Pilloz. Evolution of microstructures and mechanical properties during dissimilar electron beam welding of titanium alloy to stainless steel via copper interlayer // Materials Science & Engineering A. 2013. 585. P. 114-122.
 51. Ю.О.Тітов, Н.М.Білявина, В.Я.Марків, М.С.Слободяник, В.В.Полубінський. Синтез та кристалічна структура ніобфстанату та танталостанату барію // Доповіді НАН України. 2013. N 4. C. 130-134.
 52. Ю.О.Тітов, Н.М.Білявина, В.Я.Марків, М.С.Слободяник, В.В.Полубінський, В.В.Чумак. Синтез і кристалічна структура Sr6Nb4SnO18  та  Ba5KNb5O18  // Доповіді НАН України. 2013. № 8. С. 150-155.
 53. Ю.О.Тітов, М.С.Слободяник, В.В.Полубінський, Н.М.Білявина, В.Я.Марків, В.В.Чумак // Особливості механізмів утворення сполук типу BanBn‑1O3n (B=Nb,Ta,Sn, n=5, 6) із систем спільно-осаджених гідроксикарбонатів // УХЖ. 2013. 79. № 1-2. С. 69-73.
 54. Ю.О.Тітов, Н.М.Білявина, В.Я.Марків, М.С.Слободяник, В.В.Полубінський. Нові шаруваті сполуки типу АnBn‑1O3n  в системах AII5BV4O15 – ABO3 // УХЖ. 2013. 79. № 1-2. С. 13-17.
 55. Н.В.Головата, В.Я.Марків, Н.М.Білявинa. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Gd - Si – Ga при 800 °C // УХЖ. 2013. 79, №8. с.102-105.
 56. Копань Т.В., Селезнёва И.А., Хуторянская Н.В., Копань В.С.. Адсорбционный термоэлектрический эффект порошков и водорода // Порошкова металургія.- 2013. С. 9-15.
 57. В.С.Копань, Н.В. Хуторянська, Т.В. Копань. Вимірювач концентрації вуглеводнів нафти // Відомості про видачу патентів України на винаходи. Розділ G: фізика. БД акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність». Опубл.25.04.2013.- бюл. №8.
 58. Nedilko, S., Rozouvan, S., Prorok, V.,Revo, S., Druga, L..  Structure of aluminum thin films on silica substrate // UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and Materials Science. – 2013. - 75 (2). - pp. 167-174.
 59. S.L.Revo, B.I.Rachiy, S.Hamamda, T.G.Avramenko, K.O.Ivanenko..Capacitance of supercapacitors with electrodes based on carbon nanjcomposite material / Sciences @ Technologie A, Revue Semestrielle de I’Université Mentouri Constantine, Algérie, №36 – Décembre 2012, -Р.17-21.
 60. M. Isaev, V. Kuryliuk, A. Kuzmich, R. Burbelo Photothermal transformation
  in heterogeneous semiconductors structures under its pulse laser
  irradiation: role of electron-hole diffusion // Archives of metallurgy and
  materials. – 2013. – Vol. 58, №4. – P. 1351 – 1354.
 61. Totsky I.M., Shynkarenko V.V., Popov O.Yu., Makara V.A., Effect of neutron irradiation on non-equilibrium HfB2-B4C composites // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. − 2013. V. 16, N 1. P. 162-165.
 62. D.M. Polishchuk, D.I. Pod'yalovskii, A.I. Matviyenko, A.I. Tovstolytkin, M.I. Zakharenko , M.P. Semen'ko. Ferromagnetic resonance in strained and relaxed regions of (LaNa)MnO3/LaAlO3 (001) films. // J.Magn.Magn. Mater.- 2013.- V.340.- P.109-112.
 63. A.I. Tovstolytkin, T.I. Polek, A.I. Matviyenko, M.I. Zakharenko, M.P. Semen’ko, A.V. Pashchenko. Magnetotransport Properties of La0.6Sr0.2Mn1.2O3 Films: Effect of Film Thickness and Subtrate-Induced Strain. //Solid State Phenomena – 2013-V.200 – P.239-244
 64. М. П. Семенько, М.І. Захаренко, Т.В. Калниш. Транспортні властивості нанокомпозитів графіт-метал // Фізика і хімія тв. тіла.- 2013.- Т14, №3. – С.566-571.
 65. Захаренко М.І., Семенько М.П., Калниш Т.В. Метод синтезу нанокомпозиційних матеріалів ТРГ-перехідний метал // Вісн. Київ. Ун-ту. Фіз.-мат.науки. – 2013. – вип.3. – с.339-342.
 66. Oles Sendetskiy, Olesya Nakonechna, Mykola Zakharenko. Influence of
  transition metal dopants on magnetic properties of the Fe-Si-B based
  amorphous alloys. - J. IEEE Trans. Mag. B, November, 94, 2013, pp. 1182-1185.
 67. Остафійчук Б.К., Рево С.Л., Кузишин М.М., Будзуляк І.М., Рачій Б.І. Вплив
  ступеня ущільнення на електричну провідність композитного матеріалу //
  Фізика і хімія твердого тіла.- Т.14.-№4.-2013.
 68. Рево С.Л.,Кузишин М.М.,Будзуляк І.М., Рачій Б.І., Лісовський Р.П.,Климишин
  І.А., Іваненко К.О.. Композит НПВ-ТРГ як електродний матеріал
  суперконденсаторів // Фізика і хімія твердого тіла.- Т.14.-№1.-
  2013.-173-180.
 69. Рево С.Л., Авраменко Т.Г., Иваненко Е.А. Влияние дисперсности частиц
  термически расширенного графита на электросопротивление порошковых смесей
  его с фторопластом // Университет имени Александраса Стульгинскиса,
  Литва.- 2013, Vol.45, No.1- P.67-78.

    

Тези доповідей

 1. В.В. Курилюк. Зонна структура і деформації в гетероструктурах із неоднорідними SiGe-наноострівцями С.173-174 // В книзі: „II Міжнародна науково-практична  конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2013), Кременчук, Україна, 22-24 травня 2013 р.: Тези доповідей. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2013. –250 с.
 2. M. Isaev, V. Kuryliuk, R. Burbelo Photothermal transformation in inhomogeneous semiconductors structures under its pulse laser irradiation: role of electron-hole dfusion // 13th International Conference “Composites and ceramic materials – technology, application and testing”– 13-15 May 2013, Białowieża, Poland. – Book of abstracts. – P. 47.
 3. I.V. Plyushchay, V.A. Makara, A.I. Plyushchay First‐principles calculations of dislocation‐oxygen impurity magnetic interaction in silicon // V. V. Nemoshkalenko Memorial Conference and Workshop: Electronic Structure and Electron Spectroscopies, May 20-23, 2013, Institute of Metal Physics, Kyiv, Ukraine, p. 44.
 4.  Розуван Т.С., Плющай І.В Електронний стан атомів кисню в монокристалах кремнію// Наукова конференція молодих вчених “Наука ХХІ сторіччя” 2013 15-16 травня, стор.55.
 5. Yezhov S.N. , Sizhuk A.S., One photon scattering by an atomic chain // International research and practice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2013), 25 August - 1 September, 2013, Bukovel, Ukraine, Abstract Book, P. 334.
 6. Yezhov S.N. , Sizhuk A.S.,  One Photon Scattering by an Atomic Chain in One- and Two-modeResonator &  XXI Galyna Puchkovska International School-Seminar International School-Seminar ''Spectroscopy of molecules and crystals'',\- September 22-29, 2013, Beregove, Ukraine, Book of Abstracts, P. 48
 7. T. Kuchakova, G. Vesna, V. Degoda , I. Kuchakova. XXI International School-Seminar  of Galyna Puchkovska "Spectroscopy of Molecules and Crystals"  22-29 September 2013 Beregove, “Photo and X-ray luminescence proton irradiation of ceramics ZnS-Cu“.
 8. V. Degoda, T. Kuchakova, I. Kuchakova. Lumos 2013” Luminescent processes in condensed state of metter” 18-22 november 2013, Kharkov, “X-ray luminescence ceramics ZnS-Cu from doze of proton Irradiation“.
 9. Шірінян А. С., Макара В. А., Білогородський Ю.С., Комісаренко О. С. The effect of thin film thickness of the metallic system on the atomic interactions and on the sht of phase diagram curves // Праці XIV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наноструктур (МКФТТПН-XІV). – Івано-Франківськ (Україна). – 2013. – С. 160.
 10. Shirinyan A.S., Bilogorodskyy Y.S., Makara V.A., Komisarenko O.S. The effect of nano-sizes and chemical depletion on atom-atom interactions and sht of binary phase diagram curves // Праці Міжнародної конференції «The International research and practice Conference “Nanotechnology and nanomaterials» NANO-2013 / Edited by Prof. Leonid Yatsenko. – Lviv: Eurosvit, 2013. – С. 161.
 11. Komisarenko O.S., Makara V.A., Shirinyan A.S. The experimental methods of phase diagram data organization for multicomponent systems // Праці Другої міжнародної літньої наукової школи для молодих науковців «Nanotechnology: from fundamental research to innovations» NANO-2013 / Edited by Prof. Leonid Yatsenko. – Lviv: Eurosvit, 2013. – С. 52.
 12. Vesna G.V., Melnichenko M.M., Vesna V.T. Plastic deformation of diamondlike crystals at room temperature/Abstract of the XXI Galyna Puchkovska International School-Seminar “Spectroscopy of molecules and crystals” September 22-29, 2013, Crimea, Ukraine. P.119.
 13. Luchenko A.I., Melnichenko M M., Svezhentsova K.V. Application of nanocrystalline silicon as a sensitive element for biological and chemical sensors /Abstract of the 13th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science - SPO 2013, October 24-27, 2013, Kyiv,Ukraine. P.229.
 14. Gorkavenko T.V., Zubkova S.M., Rusina L.N. Electronic properties of (111) surface in ZnTe, ZnS, CdTe crystals // Conference materials (abstract book) of International Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XIV. – Ivano-Frankivsk, 2013. – p. 590.
 15. Babich M.G., Zakharenko M.I., Kalnysh T.V., Kogutjuk P.P., Semen'ko MP. Synthesis and strukture-morfology peculsarstses of TEG-Ni nanocomposite materials // 2-nd Ukrainian-French School - Seminar "Carbon Nanomaterias: Structure and properties"Beregove, the Crsmea, Ukraine 16-20 September 2013. − p. 22.
 16. Lysov V.I., Tsaregradskaya T.L., Turkov O.V. Saenko G.V., Teselko P.O. The influence of heat treatment on stability of amorphous alloys // Abstracts of International  Conference “Functional Materials” ICFM’2013. – September29 – October 5. – Ukraine, Crimea, Yalta, Haspra. − p.112.
 17. Sementsov Yu., Revo S.L. Expanded graphite, carbon nanotubes and its composites // Book of Abstracts ICREN 2013. February 16-17, 2013. Constantine (Algeria). - Constantine 1 University, 2013. - P. 1-3.
 18. Revo S.L., Hamamda S., Avramenko T.G., Ivanenko E.A. Effect of dispersion and particles morphology on percolation process of trifluorochloroethylene and carbon powder mixtures during their compression and sintering // Book of Abstracts ICREN 2013. February 16-17, 2013. Constantine (Algeria). - Constantine 1 University, 2013. - P. 5-6.
 19. Prykhod'ko I., Shpylyovyj V.C., Shpylyova T., Zakharenko M. Management traits of the projects concerning power generation and waste recovery // Book of Abstracts ICREN 2013. February 16-17, 2013. Constantine (Algeria). - Constantine 1 University, 2013. - P. 7-8.
 20. Рево С.Л., Будзуляк І.М., Кузишин М.М., Рачій Б.І. Провідність і ємність конденсаторних систем на основі терморозширеного графіту і нанопористого вуглецевого матеріалу // Автореферати доповідей Всеукраїнської конференції з міжнародною участю "Хімія, фізика та технологія поверхні" 15-17 травня 2013 р. - Київ, 2013. - С. 145.
 21. Беженар А.А., Селезньова І.А. Електроопір фторопластових плівок // Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука ХХІ сторіччя" 15-16 травня 21013, Київ (Україна). - Київ, 2013. - С. 32-33.
 22. Бошко О.І., Авраменко Т.Г. Вплив дисперсності термічно роширеного графіту на фізичні харакетристики композиційного матеріалу фторопласт-карбон // Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука ХХІ сторіччя" 15-16 травня 21013, Київ (Україна). - Київ, 2013. - С. 34.
 23. Кріщанович М.Ю., Лозовий Ф.В. Фізико-механічні характеристики нанокомпозиційного матеріалу алюміній-карбон // Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука ХХІ сторіччя" 15-16 травня 21013, Київ (Україна). - Київ, 2013. - С. 42.
 24. Нефедова А.А., Рево С.Л. Термо-е.р.с. багатошарового нанокомпозиційного матеріалу алюміній-вуглецеві нанотрубки //  Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука ХХІ сторіччя" 15-16 травня 21013, Київ (Україна). - Київ, 2013. - С. 49-50.
 25. Олещук А.В., Рево С.Л., Авраменко Т.Г. Вплив дисперсності частинок термічно розширеного графіту на електроопір при стисканні // Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука ХХІ сторіччя" 15-16 травня 21013, Київ (Україна). - Київ, 2013. - С. 50-51.
 26. Остапенко Р.В., Семенько М.П. Аналіз кінетики кристалізації АМС Co80-xFexB20 // Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука ХХІ сторіччя" 15-16 травня 21013, Київ (Україна). - Київ, 2013. - С. 51.
 27. Печера Р.С., Семенько М.П. Дослідження електромагнітних властивостей матеріалів на основі ТРГ // Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука ХХІ сторіччя" 15-16 травня 21013, Київ (Україна). - Київ, 2013. - С. 51-52.
 28. Labii T., Zerrouk I., Boubertakh A., Revo S.L., Hamamda S. Anisotropy of thermal expansion coefficient of fluoroplastic containing carbon nanotubes // Abstract book Summer school International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2013), 25 August-1 September 2013. Radisson Blu Resort Hotel. - Bukovel, 2013. - P.115.
 29. Komisarenko O.S., Makara V.A., Shirinyan A.S. The experimental methods of phase diagram data organization for multicomponent systems // Abstract book Summer school International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2013), 25 August-1 September 2013. Radisson Blu Resort Hotel. - Bukovel, 2013. - P. 52.
 30. Shirinyan A.S., Bilogorodskyy Y.S., Makara V.A., Komisarenko O.S. The effect of nano-size and chemical depletion on atom-atom interactions and shift of binary phase diagram curves // Abstract book Summer school International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2013), 25 August-1 September 2013. Radisson Blu Resort Hotel. - Bukovel, 2013. - P.161.
 31. Mazur Yu.P., Nosenko A.V., Semen'ko M.P., Zakharenko M.I. Influence of the temperature-temporal prehistory of the melts on crystallization kinetics of the Fe-Si-B amorphous alloys // Proceedings of VI International Conference "Physics of disordered systems", October 14-16,2013, Lviv, Ukraine. - Lviv, 2013. - P.86.
 32. Semen'ko M.P. Correlation between electro-transport properties of the disordered systems and their electronic and atomic structures // Proceedings of VI International Conference "Physics of disordered systems", October 14-16,2013, Lviv, Ukraine. - Lviv, 2013. - P.87.
 33. Zakharenko M.I. Physical properties, phases' stability and electronic structure parameters of the random metallic systems // Proceedings of VI International Conference "Physics of disordered systems", October 14-16,2013, Lviv, Ukraine. - Lviv, 2013. - P.88.
 34. Revo S.L., Lozovyi F.V., Ivanenko K.O., Sementsov Yu.I., Dong Zhanmin. Effect of carbon concentration on the crystallinity of polymer matrix in fluoroplastic/polyethelene-carbon composites // Proceedings of VI International Conference "Physics of disordered systems", October 14-16,2013, Lviv, Ukraine. - Lviv, 2013. - P.147.
 35. Рево С.Л., Авраменко Т.Г., Михалюк О.В., Іваненко К.О., Хуторянська Н.В. Використання нановуглецевого матеріалу в якості сорбенту // Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі. ХIV Всеукраїнська науково-методична конференція присвячена 100-річчю з дня заснування МНУ ім. В.О. Сухомлинського. 12-14 вересня 2013 р. - Миколаїв, 2013. - С. 61-63.
 36. Рево С.Л., Sadek Khelifati, Авраменко Т.Г., Божко О.Г.Вплив наноструктурного вуглецевого наповнювача на кристалічність поліетиленової основи // Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі. ХIV Всеукраїнська науково-методична конференція присвячена 100-річчю з дня заснування МНУ ім. В.О. Сухомлинського. 12-14 вересня 2013 р. - Миколаїв, 2013. - С.86.
 37. Авраменко Т.Г., Бошко О.И., Михалюк О.В. Влияние дисперсности частиц термически расширенного графита на свойства композиции фторопласт-графит // Тезисы докладов. Научная конференция "Ломоносовские чтения 2013" и Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов -2013" / Под ред. М.Э Соколова, Г.А. Голубева, В.А.Иванова, Н.Н. Миленко, В.В.Хапаева. - Севастополь: ООО "Экспресс - печать", 2013. - С. 261.
 38. В.В.Полубінський, Ю.О.Тітов, Н.М.Білявина, В.Я.Марківю Нові шаруваті сполуки типу АnBn‑1O3n  в системах AII5BV4O15 – ABO3  // Збірка тез. доповідей. Чотирнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». Київ. 15-17 травня 2013. С. 46.
 39. Н.П.Беженар, С.М.Коновал, Т.А.Гарбуз, В.Н.Ткач В.Н, Н.Н.Белявина. Особенности формирования фазового состава при получении PCBN композитов в системе cBN-Al // Тез. Док. Международной конференции HighMatTech 2013. Киев. Украина. 7-11 октября 2013. С.
 40. Т.А.Гарбуз, Н.П.Беженар, С.М.Коновал, Н.Н.Белявина. Субоксид бора-перспективная добавка для получения сверхтвердых PCBN композитов // Тез. Док. Международной конференции HighMatTech 2013. Киев. Украина. 7-11 октября 2013. С.
 41. V.V. Polubinskyy, Y.O. Titov, N.M. Belyavina, V.Y. Markiv Synthesis and crystal structure of Sr6Nb4SnO18 and Ba5KNb5O18Abstracts of “VII International scientific conference in chemistry Kyiv-Toulouse”. Kyiv. 2-7 June 2013. P.
 42. N.V.Golovataya, V.Ya.Markiv, N.M.Belyavina. Fragments of isothermal sections of the phase diagrams of Gd-Ge(Si)-Ga systems at 800 °C // Papers of VII International scientific conference in chemistry Kyiv-Toulouse. Kyiv. 2-7 June 2013. P.
 43. S.Nedilko, S.Revo, M.Nedilko. Luminescence of modified cellulose incorporated with som oxides/ Book  of Abstract, The  Fourth  International Workshop on Advanced Spectroscopy  and Optical Materials, 14-19 july 2013, Gdansk, Poland.- Р.150.
 44. S.Nedilko, S.Revo, V.Scherbatskii,  M.Nedilko. Luminescence and other properties of incorporated with some oxides modified cellulose/Abstracts of International Conf. “Functional Materials”, ICFM`13.-September 29-October 5, 2013.- Ukraine, Crimea, Yalta, Haspra.- Р.362.
 45. Y.Sementsov, M.Kartel, R.Mazurenko, S.Revo, K.Ivanenko. Carbon nanotubes filled composite materials /Abstracts of International Conf. “Functional Materials”, ICFM`13.-September 29-October 5, 2013.- Ukraine, Crimea, Yalta, Haspra.- Р.390.
 46. Авраменко Т., Лозовий Ф., Шевченко І., Михалюк О., Рево С..Dielectric properties and percolation phenomena in polymer-graphite nanocomposites // XIV Міжн. конф. молодих вчених «Оптика і матеріалознавство високих технологій» SPO-2013, Київ.- С.140-141
 47. Gordienko Yu., Zasimchuk E., Tatarenko V., Steblenko L., Krit O.,
  Kalinichenko D., Sartinska L. Usage of IMP Science gateway for molecular
  dynamics simulations of various metal-organic nanostructures. //
  Procedding of 9th International Conference on Computer Science and
  Information Technologies, 23 - 27 September, 2013, Yerevan, Armenia. –
  P.399-402.