Get Adobe Flash player
Главная

Оглобля Володимир Іванович

Народився 13 грудня 1947 р. в с. Пекурівка Городнянського району Чернігівської області в сімї  службовців.
Закінчив з відзнакою фiзичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
В університеті працює з 1972 року. Обіймав посади інженера науково-дослідної частини, завідуючого лабораторією, старшого наукового співробітника, тепер доцент кафедри фізики металів фізичного факультету.
         Займається дослідженням процесів масопереносу в рідких і твердих металах та сплавах. Є співавтором більше ніж 100 наукових робіт (12 статей опублікував одноосібно). Ним вперше був виміряний ізотопний ефект дифузії олова-113 і олова-125 в рідкому олові та свинці. На основі експериментальних та теоретичних досліджень встановлена масова, об’ємна (розмірна) температурна залежність атомарних коефіцієнтів дифузії малих домішок в розплавах. Експериментально досліджено та пояснено в рамках розробленої ним моделі “огинання” та “розчинення” закономірності дифузії домішок в рідко-твердих сумішах. Показана вирішальна роль неметалевих домішок, кисню та азоту в утворенні комплексів (наноугрупувань) в металевих розплавах. Розроблена ним флуктуаційна модель дисоціації комплексів дозволяє з дифузійних даних визначити температуру (енергію) дисоціації комплексів, їх розмір, число атомів в компексах.
         Читає лекції із спецкурсів “Фізика твердого тіла”, “Термодинаміка твердого тіла” студентам 4-го, 5-го курсів та магістрам 5-го, 6-го курсів фізичного факультету. Читає лекції з загального курсу фізики “Механіка та молекулярна фізика”, “Електрика, оптика та атомна фізика” для студентів 1-го та 2-го курсів біологічного факультету нашого університету. Є співавтором “Збірника задач з курсу фізики” (1998, 2007 та 2008 р. видання) та посібника “Основи загальної фізики” (2006 р. видання) для студентів біологічного факультету. Є співавтором підручника “Коливання і хвилі” (2007 р. видання) та монографії “Фізика іонно-електронних рідин” (2009 р. видання). Проводить лабораторні та семінарські заняття з курсів “Механіка”, “Молекулярна фізика” у студентів 1-го курсу фізичного факультету. На кафедрі керує фізпрактикумом по дослідженню радіоізотопними методами явищ переносу в металах і керує курсовими та дипломними роботами.
На протязі багатьох років був профоргом кафедри фізики металів, неодноразово нагороджувався преміями, грамотами ректора, має грамоту ЦК профспілки України.