Get Adobe Flash player
Главная

НДЛ "Фізика металів та кераміки"

Науково-дослідна лабораторія «Металофізика» була створена на фізичному факультеті в 1987 році під керівництвом кандидата фіз.-мат. наук Рево Сергія Лукича. Основний науковий напрямок – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Наукові дослідження, які проводяться в НДЛ, спрямовані на розробку новітніх конструкційних і функціональних матеріалів з унікальним комплексом властивостей.
До 2002 року НДЛ «Металофізика» щорічно виконувала 4-10 науково-дослідних тем в рамках особливо важливих тематик і державних програм.
Наукові інтереси вчених НДЛ охоплюють такі галузі:

 1. синтез та дослідження нових багатокомпонентних (в тому числі аморфних і квазікристалічних металевих) сплавів на базі перехідних металів;
 2. розробка нових способів отримання та дослідження багатошарових композиційних матеріалів, газо-термічних покриттів, високотемпературних надпровідних керамік, волокон карбіду кремнію, терморозширеного (в тому числі інтеркальованого і модифікованого) графіту, вуглецевих нанотрубок, алмазних та алмазоподібних плівок і т.ін.

При проведенні досліджень у НДЛ використовують ряд сучасних експериментальних методик, зокрема:

 1. метод дифрактометричних досліджень (комп’ютеризовані дифрактометри типу ДРОН-4М з різноманітними приставками);
 2. метод електронно-мікроскопічних досліджень;
 3. метод металографічних досліджень;
 4. методи термо-ЕРС, електроопору, визначення роботи виходу електронів, термічного коефіцієнту опору тощо;
 5. метод вимірювання амплітудних і температурних залежностей внутрішнього тертя;
 6. методи визначення теплофізичних характеристик матеріалів (теплопровідності, теплоємності, термічного розширення і т.інш.);
 7. методи дифузійних досліджень;
 8. магнітометричні методи досліджень (визначення параметрів магнітного гістерезису, намагніченості та магнітної сприйнятності матеріалів);
 9. метод ядерного магнітного резонансу;
 10. методи фізико-механічних досліджень (границя міцності при розтягуванні, мікротвердість тощо).

В 1991 році на кафедрі фізики металів була створена друга науково-дослідна лабораторія «Оптична фізика та матеріалознавство» під керівництвом кандидата фіз.-мат. наук Руденко Ольги Василівни. Основні наукові напрямки:

 1. матеріалознавчі проблеми напівпровідникових матеріалів: закономірності взаємодії дислокацій з дефектами, вплив металевих покриттів, термообробки і інших чинників (електронного, ультразвукового, лазерного збудження електронної підсистеми) на формування пластичних властивостей кремнію; закономірності розсіяння рентгенівських променів досконалими та спрямовано-порушеними кристалами кремнію, дослідження структурної досконалості епітаксійних структур кремнію;
 2. дослідження впливу технологічних параметрів виготовлення пористого кремнію та умов зовнішнього середовища на його механічні та фотоелектричні властивості, з’ясування механізмів рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в пористому кремнії;
 3. розробка нового покоління радіаційно поглинаючих матеріалів на основі боридів тугоплавких металів. Дослідження їх поглинаючих механічних, корозійних і термостійких характеристик.

Основне обладнання:

 1. установки для дослідження руху дислокацій під впливом температури, електричного струму, електричного і магнітного полів, лазерного опромінення;
 2. установка для дослідження напружено-деформованого стану в багатошарових кремнієвих структурах;
 3. методи металографічного дослідження: оптичні та електронно-растровий мікроскопи;
 4. установка для дослідження характеристик міцності матеріалів на розтягування, стискання та осесиметричну деформацію;
 5. установки для вакуумного нанесення плівок та покриттів;
 6. установки для вакуумного відпалу зразків при високих температурах;
 7. автоматизована установка для рентгеноструктурного аналізу (ДРОН-4М);
 8. лазерні комплекси для дослідження оптичних явищ в неоднорідних системах;
 9. методи три кристальної рентгенівської дифрактометрії.

В 2002  році дві НДЛ були реорганізовані в  нову науково-дослідну лабораторію «Фізика металів та кераміки».
Завідувач НДЛ – доктор фіз..-мат.наук, професор Рево Сергій Лукич.
Науковий керівник НДЛ – член-кор. НАН України, доктор фіз..-мат.наук, професор Макара Володимир Арсенійович.
Дослідження в лабораторії проводять як наукові співробітники, так і професори та доценти кафедри, аспіранти та студенти.
Співробітники лабораторії забезпечують проведення лабораторних робіт на кафедрі, керують дипломними та кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів. Щороку на кафедрі проходять підготовку 4-6 аспірантів та пошукачів.
Щороку співробітники кафедри публікують 25-30 наукових праць, роблять до 40 доповідей на наукових конференціях, отримують 1-3 авторських свідоцтва на винаходи та патенти. Ними одержані гранти міжнародного фонду «Відродження», МНОП та ін.
Лабораторія підтримує міжнародні зв’язки з КНР, країнами Європи та США.
Наукові досягнення НДЛ в останні роки впроваджуються в основному в навчальний процес: нові курси лекцій, спецкурси, семінари, лабораторні роботи.